Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Love Domowe

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: Pracownia Rękodzieła „Love Domowe” Anna Kapuścińska z siedzibą w Gdyni 81-591 przy ul. Gorczycowej 4B/13, NIP 758-215-92-15, adres e-mail: info@lovedomowe.pl, tel. 693151251

3. Osoba zamierzająca dokonać zakupu towaru, w dalszej części Regulaminu nosi miano „Klienta”.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem w formie wysłanej drogą elektroniczną wiadomości z potwierdzeniem zamówienia.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta, która następuje automatycznie w chwili złożenia zamówienia.

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać jedynie w formie elektronicznej poprzez formularz bądź poprzez e-mail (dotyczy tylko zamówień specjalnych na wyroby niedostępne w sklepie).

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta i dokonania płatności.

5. Wszystkie produkty wykonywane są ręcznie, a co za tym idzie każdy egzemplarz może różnić się od kolejnego w stopniu nieznacznym. Klient akceptuje także ewentualne minimalne różnice kolorystyczne między zdjęciami a stanem faktycznym produktu.

§3

Płatności

1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają właściwą stawkę podatku VAT.

2. Warunkiem wysyłki zamówionego przez Klienta towaru jest dokonanie przez niego płatności w kwocie podanej w potwierdzeniu zamówienia na wskazany rachunek bankowy.

3. Sklep nie przewiduje wysyłki towaru za pobraniem. W przypadku odbioru osobistego możliwa płatność gotówką przy odbiorze (dotyczy wyłącznie towarów dostępnych z magazynu).

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar, Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (paczkomatów lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku wysyłki produktów szklanych, porcelanowych wymagających szczególnej ostrożności, zaleca się wybór opcji wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej, gdyż tylko ona świadczy dodatkową usługę „OSTROŻNIE, SZKŁO”. W przypadku pozostałych form dostawy należy liczyć się z ryzykiem wystąpienia ewentualnych uszkodzeń mimo odpowiedniego, bezpiecznego zapakowania produktu przez Sklep.

3.Termin wysyłki lub realizacji zamówienia, liczony jest od chwili zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym sklepu i podany jest osobno do każdego produktu bądź ustalony z Klientem w przypadku zamówień indywidualnych.

4. Nieodebranie przesyłki od kuriera, bądź z paczkomatu, który będzie skutkował zwrotem do nadawcy tj. sklepu, wiąże się z dodatkowym kosztem dla zamawiającego, w celu pokrycia kosztów zwrotu. 

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać reklamowany towar wraz z opisem niezgodności do Sklepu na koszt Sklepu. W przypadku uznania reklamacji za niezasadną Sklep może obciążyć Klienta powyższymi kosztami wysyłki.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

5. W przypadku reklamacji dotyczących uszkodzeń towaru powstałych w transporcie klient ma obowiązek zatrzymania opakowania wraz z uszkodzonym towarem do czasu otrzymania decyzji sklepu w sprawie tejże reklamacji. Brak któregokolwiek z nich uniemożliwia zgłoszenie pełnej reklamacji do firmy transportowej, uniemożliwia tym samym przeprowadzenie kompletnej procedury reklamacyjnej i automatycznie prowadzi do odrzucenia reklamacji.

6. Uszkodzenie towaru należy niezwłocznie zgłosić sprzedającemu, nie później jednak niż 12 godzin od otrzymania przesyłki. Niedopełnienie tego terminu skutkuje uznaniem reklamacji przez firmę transportową za niezasadną.

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni kalendarzowych od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy (formularz zwrotu do pobrania w zakładce Zwroty)

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności pomniejszone o koszt wysyłki, a także o ewentualne obniżenie wartości produktu, o którym mowa w §6 pkt.4 niniejszego regulaminu. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. 

6. Prawo zwrotu towaru nie dotyczy produktów wykonanych na indywidualne zamówienie Klienta tzn. gdy rzecz jest nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§7

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

§8

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Dodatkowo informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana aktualnym Klientom Sklepu na adres e-mail wskazany w zamówieniu, celem ich potwierdzenia.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

§10

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827) oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów ((Dz. U. 2007 nr 50 poz.331 ze zmianami) , ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002r. Nr 144 poz. 1204) oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2012, Nr 1225).